Wij hechten veel waarde aan privacy. JOT Leiden ziet het als haar taak om de persoonsgegevens van iedereen die bij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Wij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit de geldige wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

JOT Leiden maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens JOT Leiden toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Heeft u vragen over de privacy en/of wijze van gegevensbescherming binnen JOT Leiden? Neem dan contact op met info@jotleiden.nl.

Welke gegevens worden verzameld?

Zodra een jongere bij ons wordt aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens over de jongere, maar ook vaak over het gezin waar hij of zij onderdeel van uitmaakt. Het gaat om persoonsgegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Waarom worden gegevens verzameld?

We hebben persoonsgegevens nodig om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven, zowel als het gaat om de inhoud als de organisatie van die zorg. De gegevens over de inhoud van de behandeling zijn nodig voor de behandelaars. Maar we hebben ook bijvoorbeeld naam, adres, emailadres, geboortedatum en BSN nodig om brieven en rapportage te kunnen sturen en om onze zorg in rekening te kunnen brengen bij de gemeente of zorgverzekeraars.

Om de zorg die wij leveren betaald te krijgen, moeten wij gegevens uitwisselen met de gemeente of zorgverzekeraar. Voor de financiering van de zorg worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer worden gegevens verwijderd?

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens over een patiënt minimaal 15 jaar vanaf de achttiende verjaardag, tenzij iemand eerder gebruik maakt van het recht op vernietiging.

Voor overige gegevens geldt dat deze niet langer dan noodzakelijk doch in ieder geval niet langer dan de wet toestaat worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De jongere en de wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met JOT Leiden.

De jongere en de wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) het dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties is genomen. In principe moet JOT Leiden gehoor geven aan dit verzoek, maar niet in alle gevallen. JOT Leiden mag vernietiging ook weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Een verzoek tot vernietiging kan worden ingediend via info@jotleiden.nl.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

JOT Leiden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Hoe gaat JOT Leiden met gegevens om?

Medewerkers van JOT Leiden krijgen alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen gegevens van cliënten niet met anderen delen of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, zoals andere betrokken hulpverleners, huisarts en school, vraagt JOT Leiden vooraf om toestemming. Alleen wanneer de wet ons daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties kan zonder toestemming gegevens met andere partijen (bijv. Raad van Kinderbescherming, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, etc.) gedeeld worden. Bij een uitzonderingssituatie kan gedacht worden aan een situatie waarbij sprake is van (acute) onveiligheid en wanneer het vragen van toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is of niet kan worden afgewacht.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren we in goed beveiligde systemen. JOT Leiden neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klacht indienen over privacy

Bent u van mening dat JOT Leiden niet goed omgaat met (de beveiliging) van persoonsgegevens, dan horen we dit graag, Mail naar info@jotleiden.nl